Korupcijos prevencija

Paskelbta: 2017 kovo 06, Pirmadienis

ANTIKORUPCINIO UGDYMO PRIEMONIŲ VEIKLOS PLANAS
2016-2017 m. m.

Tikslai:

 • siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą.
 • ugdyti jaunų žmonių vertybines nuostatas ir ugdyti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.

Uždaviniai:

 • supažindinti mokinius su korupcijos keliamu pavojumi.
 • užtikrinti mokyklos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi.
 • didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje.
 • diegti antikorupcines nuostatas, diskutuoti, ugdyti pasitikėjimą vienas kitu.
 • iliustruoti antikorupcinių temų integravimo galimybę į mokomuosius dalykus.

 

Eil. nr.

Turinys

Data

Atsakingas

 1.  

Diskusija apie sąžiningumą
1-4 klasėse ,,Aš tau – tu man“

Gruodžio 5 d.

Pradinių klasių mokytojos

 1.  

Renginiai, skirti Tolerancijos dienai (pokalbiai, stendas, kino žiūrėjimas ir aptarimas)

Lapkritis

Soc. pedagogė G. Zdanavičienė

Klasių vadovai

 1.  

Piešinių paroda antikorupcine tema.

Gruodis

D. Giedraitienė

 1.  

Stendas ,,Būk sąžiningas”.

Gruodis

A. Mockevičienė

 1.  

Temų apie korupciją integravimas į pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo pamokas.

Pagal atskirų dalykų planus, tinkamas temas  

A. Mockevičienė

I. Savickaitė

 1.  

Užtikrinti skaidrią 10 kl. mokinių PUPP organizavimo ir pravedimo sistemą žinių patikrinimo metu.

Birželis

Mokyklos vadovai

 1.  

Organizuoti mokykloje pilietines akcijas antikorupcine tema.

Metų bėgyje

Klasių vadovai

 1.  

Apskrito stalo diskusija 8ir 10 klasių mokiniams.

Balandis

Mokinių taryba

Klasių vadovai

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                        A. Jucikienė